Община Иваново

Променена е Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Иваново

Общински съвет Иваново прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: § 1. В Глава трета Управление на имоти и вещи общинска собственост, Раздел II Управление и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, чл. 21 в частта от изречение първо – „с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране“ се отменя.
§ 2. В Глава четвърта Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи – частна общинска собственост, Раздел I Общи разпоредби, чл. 44, ал.3 се отменя.
§ 3. В Глава четвърта Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи – частна общинска собственост, Раздел I Общи разпоредби, чл. 47, ал.1, в частта й „допълнително и режийни разноски в размер на 4 на сто“ се отменя.
§ 4. В Глава четвърта Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи – частна общинска собственост, Раздел II Разпореждане с общински недвижими имоти чрез правни сделки, чл. 57, ал. 3, в частта й “безсрочно“ се отменя.
§ 5. В Глава Първа Общи Разпоредби, чл.3 ал.4, текстът „публикации в местния печат“ се отменя.

Сподели:

Още новини от деня