община борово

Променена е Наредба №16 за общинските жилища на ОбС – Борово

Общински съвет – Борово прие Наредба за изменение на Наредба №16 за общинските жилища на ОбС – Борово, както следва:

§1. Списък на общинските жилища, според предназначението им – Приложение към чл. 4, ал. 2 (Решение №73/26.02.2016г.), придобива следния вид:

„СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА, СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ“

I. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди:
1. Масивна едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.1474.1 със застроена площ от 77 кв. м., предназначена за жилищна сграда – еднофамилна, строена през 1967г., гр. Борово, ул. „Есперанто“ №1 – частна общинска собственост с АОС №1572/02.06.2015г.
2. Апартамент №3, представляващ помещение с площ от 55 кв.м., намиращ се на третия етаж в жилищна сграда – масивна, триетажна със застроена площ от 180 кв. м., с идентификатор 05611.1.693.4, строена през 1988г., гр. Борово, бул. „Шести септември“ №43а – частна общинска собственост с АОС №587/18.02.2005г.;
3. Апартамент №4, представляващ помещение с площ от 55 кв.м., намиращ се на третия етаж в жилищна сграда – масивна, триетажна със застроена площ от 180 кв. м., с идентификатор 05611.1.693.4, строена през 1988г., гр. Борово, бул. „Шести септември“ №43а – частна общинска собственост с АОС №587/18.02.2005г.;

II. Ведомствени жилища:
1. Апартамент №1, представляващ помещение с площ от 55 кв.м., намиращ се на втория етаж в жилищна сграда – масивна, триетажна със застроена площ от 180 кв. м., с идентификатор 05611.1.693.4, строена през 1988г., гр. Борово, бул. „Шести септември“ №43а – частна общинска собственост с АОС №587/18.02.2005г.;
2. Апартамент №2, представляващ помещение с площ от 55 кв.м., намиращ се на втория етаж в жилищна сграда – масивна, триетажна със застроена площ от 180 кв. м., с идентификатор 05611.1.693.4, строена през 1988г., гр. Борово, бул. „Шести септември“ №43а – частна общинска собственост с АОС №587/18.02.2005г.;

Сподели: