Променена е общинската транспортна схема на Община Две могили

Със заповед № 319/ 01.06. 2023 год. на кмета на Община Две могили е назначена комисия в изпълнение на разпоредбите на чл. 8 от Наредба от 15 март 2022 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси със задача да обсъди промени в маршрутните разписания по утвърдената транспортна схема, както и утвърждаването на нови такива.

Обсъдените промени са съобразени с особеностите на транспортно – комуникационната структура на общината, силно редуцирания пътникопоток и отрицателните демографски характеристики.
С цел осигуряване на транспортна свързаност на селата – Кацелово, Каран Върбовка и Острица с общинския център, а оттам и с областния град се предлага откриването на нова автобусна линия: Две могили – Кацелово, която е подробно описана в докладната записка.

Предлага се промяна и на маршрутното разписание на линията: Две могили – Помен. Промяната е свързана с това, че линията се предлага да се изпълнява с маршрутно разписание от понеделник до събота, включително и маршрутно разписание само за неделя. Като спирки се включват селата Широково и Пепелина.

Така предложените промени в общинската транспортна схема ще осигурят свързаност на всички населените места с общинския център, а оттам и с областния град. Часовете на тръгване и пристигане са съобразении с обществената нагласа. В този смисъл не се очакват и прояви на недоволство от страна на населението, ползващо тия услуги.

Комисията е предложила и промени в маршрутните разписания, които са част от областната транспортна схема и следва да се утвърдят от областния управител по мотивирано предложение на кмета на общината.

От края на 2022 год., по инициатива на областния управител, до настоящия момент са проведени множество работни съвещания между представители на общините, с оглед координация при възлагане на превозите и възможност, същите да се осъществяват от общини, които използват привилегията за получаване на субсидии, като такива в погранични райони.

Съгласно нормативна база Община Две могили не е сред тях. В хода на срещите се установи липса на интерес у превозвачите за превоз на хора от населените места, които водят до нерентабилност на линиите. Конкретно за нашата община това се отнася за населени места като с. Кацелово, с. Каран Върбовка и с. Острица.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, за да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки, в срок до шест месеца преди възлагане на превозите е необходимо да се изпрати заявление до органа утвърждаващ съответното маршрутно разписание за съгласуване започване процедура по възлагане на превозите. Такъв срок към момента липсва.

Необходимо е отново да се приложи предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, т. 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1197/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, тъй като договора с настоящият превозвач изтича на 31.07. 2023 год.

Сподели: