община две могили

Променена е структурата и числеността на администрацията в Община Две могили

Действащата към настоящия момент структура на общинска администрация и числеността й, както и дейностите към нея са одобрени с наше Решение No 429 по Протокол No 21 от 22.12.2016 г., изм. с Решение No 556 по Протокол No 27 от 23.06.2017 г. и Решение No 679 по Протокол No 33 от 22.12.2017 г. по отношение предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на кметство Каран Върбовка и изгубване статут на кметство на едно от населените места на територията на общината по силата на закона и промени в числеността на дейност „Чистота” и СЗ КООРС.

С настоящата докладна записка Кметът на Общината ни предлага следната промяна в структурата на дейностите към общинската администрация: С предходното изменение на структурата и числеността на дейностите към общинска администрация бяха увеличени щатните бройки в дейност Чистота, поради следните мотиви:

1. Едно от задълженията на Общината е поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. До скоро тази функция се осъществяваше посредством хора, заети по т.нар. програми за временна заетост. С годините тези програми се редуцират като времетраене и възможност за кандидатстване. По този начин се затруднява осигуряването на достатъчен човешки ресурс, чрез който да бъдат изпълнени ангажиментите на общината към населението.

2. И към настоящия момент тези щатни бройки бяха заети от лица, които изпълняваха, както охранителната и превантивна дейност по опазване на чистотата, така и поддържане и осигуряване на чистотата на обществени територии, като окосяване, почистване от нежелана растителност, чистене. Поради напускане на един от трактористите и овакантяване на работното място, след като в структурата на дейностите към общинска администрация няма длъжност „шофьор”, Кметът предлага тази длъжност да бъде преместена от дейност „Чистота” в други дейности по икономиката – „Помощен персонал, обслужващ общинска администрация”. Длъжността „шофьор” е техническа и е свързана с обслужване и подпомагане на дейността на администрацията и служителите в нея.

На предходното заседание на Общински съвет Две могили бе взето Решение No 866 по Протокол No 43 от 26.10.2018 г. за закриване на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност”. Това налага да бъде изменено и Решение No 426, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол No 21 от 22.12.2016 г., изменено с Решение No 556 по Протокол No 27 от 23.06.2017 г. и Решение No 679 по Протокол No 33 от 22.12.2017 г., с което е одобрена структурата и численосттта на общинска администрация и дейностите към нея.

В цитираното решение за одобряване на структурата и числеността на общинска администрация са посочени 4 щатни бройки в СЗ КООРС. Поради закриване на звеното, следва промените да бъдат отразени и в решението на Общински съвет за одобряване на структурата и числеността на общинска администрация и дейностите към нея, като се заличи СЗ КООРС – 4 щ.бр.

Сподели:

Още новини от деня