Общинският съвет в Две могили проведе първото си заседание днес

Променено е предназначението на няколко общински имота за изграждането на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново

На 30.11.2020 г. в деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. № 5875/30.11.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което е поискано да бъде извършена промяна във вида на територията от „земеделска“ в „горска“ на следните имоти – общинска собственост: имот с идентификатор 20184.17.147 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.17.148 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.19.261 по КККР на гр. Две могили и имот с идентификатор 20184.93.2 по КККР на гр. Две могили. Начина на трайно ползване и на четирите имота е „Гори и храсти в земеделска земя“, но вида на територията е „земеделска“, а не „горска“.

Промяната във вида на територията е поискана от АПИ във връзка с изготвянето на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200.

Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 5 от Закона за горите „Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост“. Автомагистрала „Русе-Велико Търново“ е със статут на обект от национално значение. За да може да се приложи гореописаната разпоредба по отношение на засегнатите от трасето на магистралата четири общински имота, които на практика представляват гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, но предназначението на територията е „земеделска“, е необходимо да се извърши промяма на преднаначението от „земеделска“ в „горска“ територия. По този начин след влизане в сила на подробния устройствен план – парцеларен план, тези общински имоти ще се считат по силата на закона с променено предназначение по силата на разпоредбата на чл. 73, ал. 5 от Закона за горите.

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет“.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето съгласие да бъде извършена промяна на предназначението от „земеделска“ в „горска“ територия на следните имоти – общинска собтсвеност: имот с идентификатор 20184.17.147 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.17.148 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.19.261 по КККР на гр. Две могили и имот с идентификатор 20184.93.2 по КККР на гр. Две могили, представляващи „Гори и храсти в земеделска земя“.

Сподели: