община две могили

Променено е решението за щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2020/2021 година в Две могили

Общински съвет – Две могили гласува днес за изменение на Решение № 196, взето на заседание на Общинския съвет с  Протокол № 11/28.08.2020 г., относно утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2020/2021 година на територията на Община Две могили.

По темата докладва Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”.

След докладна записка от директора на ОУ Христо Ботев – Баниска се предлага да се утвърди променена численост на слята паралелка в 1 – 2 клас, като броят на децата там след 15 септември е намалял с 1 ученик. 6 са в първи и 2 – във втори.

Сподели:

Още новини от деня