община две могили

Променено е решение за ползването на микробус от детската градина в Две могили

С Решение № 33, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол № 3/20.12.2019 г. е дадено съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 2 години на лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили. Със Заповед № 127/30.01.2020 г. на Кмета на Община Две могили, превозното средство е предоставено на детската градина за превоз на деца, посещаващи нейният филиал – „Олга Жекова“ от съседните села до село Кацелово.

Видно от приложеното писмо с вх. № 5224/19.10.2020 г. на Директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, към настоящият момент е отпаднала необходимостта от транспортирането на децата до филиала на детската градина в с. Кацелово, поради липса на пътуващи от съседните населени места. Автомобила няма да се използва от детската градина, но може да бъде използван за нуждите на Община Две могили, като за целта е необходимо изменение на т. 1 от Решение № 33 по Протокол № 3/20.12.2019 г.

Общински съвет – Две могили измени т. 1 от Решение№ 33, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол № 3/20.12.2019 г., където „Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за управление лек автомобил марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок от 2 години. Превозното средство да се използва за превоз на деца, посещаващи детската градина“ се изменя с „Предоставя на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили безвъзмездно за управление лек автомобил марка „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места за срок до отпадане на необходимостта от ползването му. Превозното средство да се използва за превоз на деца, посещаващи детската градина. В случай че горепосоченият автомобил не се изполва от детската градина, той да се ползва от Община Две могили“

Сподели:

Още новини от деня