Борово-2023-3

Променен е правилникът за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ – Борово

Общински съвет – Борово прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ при Община Борово, Област Русе, както следва :

§ 1. Член 3, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Правилника се допълва и придобива следния вид: „граждани и организации, които желаят кетъринг за тържества, обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали и др. събития , в обекта на предприятието“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се създава нова точка 3 със следното съдържание: „Предоставяне на ресторантьорски услуги“
§ 3. Член 13, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: „Дейността кетъринг за граждани и организации включва приготвяне и доставяне на храна на адрес по заявка“.
§ 4. В член 13 текстът на алинея 3 се изменя и придобива следния вид: „Заявленията се завеждат във входящ дневник по реда на постъпване.“
§ 5. В член 13 текстът на алинея 4 се изменя и придобива следния вид: „За ежедневно ползване на услугата, със заявителите се сключва договор.“
§ 6. В член 13 текстът на алинея 5 се изменя и придобива следния вид: „За еднократно ползване на услугата приготвяне и доставяне на храна за тържества, обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали, коктейли и други заявлението се подава минимум 10-дневен срок преди датата на събитието. Заявките се изпълняват по реда на постъпването и завеждането им в дневника. При няколко заявки за един и същ ден се изпълнява правото на първото подадено и заведено заявление. При одобрението му, заявителя се уведомява писмено и му се предоставя план-сметка за дължимата сума. Ползвателят на услугата заплаща пълните разходи на предприятието по предоставянето й, включващи цената на вложените хранителни продукти по калкулационна ведомост и стойността на изразходваните ел. енергия, вода, хигиенни материали, транспортни разходи, трудово възнаграждение и дължимите осигурителни вноски и начислена 20 % печалба. Дължимите суми се заплащат от ползвателя в срок до 5 дни от ползване на услугата.“
§ 7. В чл. 13 точки 6 и 7 се отменят.
§ 8. Създава се нов чл. 13а със следното съдържание:
„Чл. 13а. (1) Дейността „Провеждане на тържества, обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали, коктейли и други обекти на предприятието” включва приготвяне на храна и сервирането й в обекти на предприятието.
(2) Желаещите юридически и физически лица да ползват услугата подават заявление по образец до Директора на предприятието в минимум 10 дневен срок преди датата на събитията. В него се описва деня на събитието, часа на началото и края, броя на присъстващите и желаното за приготвяне меню.
(3)Заявленията се завеждат във входящ дневник по реда на постъпване.
(4)Заявките се изпълняват по реда на постъпването и завеждането им в дневника. При няколко заявки за един и същ ден се изпълнява правото на първото подадено и заведено заявление.
(5)За одобрените или отхвърлени заявления предприятието уведомява писмено заявителите. За неодобрените заявки се посочва мотива за отхвърлянето им.
(6)При одобрението му, заявителят се уведомява писмено и му се предоставя план- сметка за дължимата сума.
(7)За състоянието на обектите и инвентара след мероприятието Директорът съставя констативен протокол. Допуснатите щети се описват, остойностяват и покриват от внесения депозит.
(8)При липса на щети ползвателят получава внесения депозит при уреждане на паричните отношения в срок до пет дни.
(9) Ползвателят на услугата заплаща пълните разходи на предприятието по предоставянето й, включващи цената на вложените хранителни продукти по калкулационна ведомост и стойността на изразходваните ел. енергия, вода, хигиенни материали, трудово възнаграждение и дължимите осигурителни вноски и начислена 20 % печалба.
(10) Ползвателят заплаща капаро в размер на 50% от дължимата сума в срок до пет дни преди мероприятието, внесени на касата на Предприятието.
(11) Окончателните отношения на разплащане стават в срок до пет дни след провеждане на мероприятието. При неспазване на сроковете и задълженията на ползвателя една трета от капарото се удържа като неустойка.
(12) За ползване на обекти на предприятието без консумация на храна се подава заявление по утвърден образец до директора на предприятието.
(13) Забранява се внасянето на хранителни продукти и безалкохолни напитки в заведението от ползвателите на услугата по реда на ал. 13.
(14) Когато мероприятието се провежда в учебен ден, се забранява внасянето на алкохолни напитки в обектите на предприятието.
(15) При провеждане на мероприятия от Община Борово и второстепенните й разпоредители се заплащат разходите на предприятието, включващи цената на вложените хранителни продукти по калкулационна ведомост и стойността на изразходваните ел. енергия, вода, хигиенни материали.“
§ 9. Създава се нов чл. 13б със следното съдържание:
„Чл. 13 б. (1) Дейността „Предоставяне на ресторантьорски услуги” включва услугата за храна и напитки, в павилион за бърза закуска.
(2 )За ползване под наем, ползвателите на услугата заплащат цена съгласно Наредба № 13 на Общински съвет-Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
(3) Продажната цена на храните, напитките и рекламните материали предлагани в павилион за бърза закуска се формира от доставната цена и % надценка, определен със заповед на кмета на общината по предложение на директора на предприятието.“
§ 10. Създава се нов чл. 13в със следното съдържание:
„Чл. 13в. (1) Дейностите по приготвянето на храна се реализират в кухни на Общинско предприятие „Обществено хранене”, отговарящи на нормативните изисквания.
(2) Доставките на храна се извършват съгласно правила, разписани в системата за контрол на храните НАССР на предприятието.
(3) Храната се приготвя по специализирани рецептурници, предназначени за заведенията за хранене на деца, ученици и лица, ползващи услугите на предприятието и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене.“
§ 11. В чл. 15, ал. 1,т. 8 буква „б“ се отменя.
§ 12. В чл. 15, ал. 1, т. 8 се създава нова буква „е“ със следното съдържание: „Пежо Партнер , рег № Р13-46 КТ“
§ 13. В член 15, ал. 1 се създава нова т. 9 със следното съдържание: „Помещение, представляващо мобилен павилион за бърза закуска, разположен в ПИ 05611.1.626 в град Борово, област Русе.“

Сподели: