Хижата до пещерата "Орлова чука" ще бъде отдадена под наем

Променен е Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” – Две могили

Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе е приет с Решение № 335 по Протокол № 26 от 23.01.2009 г. на Общински съвет – Две могили. С този Правилник е уредена организацията, управлението и дейността на общинското предприятие, създадено по реда на Закона за общинската собственост. През 2019 г. с Решение № 995 по Протокол № 50/19.04.2019 г., Хижа „Орлова чука“ е предоставена за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Обществено хранене“ чрез изменение на Правилника за устройството и дейността му.

В Деловодството на Общината е постъпило Заявление с вх. № 380/22.01.2020 г., подадено от Звезда Димитрова – Управител на „КОРАГРУП“ ЕООД, с което е изявено желание за наемане на хижата с цел развитие на екологичен туризъм, ориентиран към семейни почивки, празненства на малки групи хора, съобразен със законовите норми. Намеренията на потенциалния наемател са дългосрочно наемане на хижата и инвестиране в нея с цел развитието на туристическия обект „Орлова чука“. Хижата за да бъде отдавана под наем дългосрочно а, е необходимо да се измени Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе, като обекта бъде изключен от правилника.

За да бъде отдавана под наем Хижа „Орлова чука“ с цел реализиране на приходи в Общината, е необходимо изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Обществено хранене“ и изключване на хижата от него.

Целите, които се поставят с приемането на Правилника за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе са свързани с реализирането на приходи в Община Две могили чрез отдаване под наем на Хижа „Орлова чука“.

Предвиденото изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе не изисква финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на настоящото изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили са свързани с реализирането на приход от отдаването под наем на Хижа „Орлова чука“.

Сподели:

Още новини от деня