община иваново

Промениха Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново

Днес общинските съветници в Иваново приеха Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново, както следва:

§ 1. Чл.29, ал.2 се изменя по следния начин:

„(2) Общинският съвет приема годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за общината показатели и разпоредби.“

§ 2. В чл.29 се създава нова ал.8 със следното съдържание:

„(8) Общински съвет Иваново утвърждава показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2, букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси по кметства, въз основа на следните критерии:

  • Брой население по постоянен адрес
  • Брой заети лица в администрацията на кметството или в населеното място с кметски наместник
  • Площ на кметството или населено място с кметски наместник
  • Годишна консумация на ел. енергия  за улично осветление
  • Финансово-счетоводни данни за кметството или в населеното място с кметски наместник през предходни години“

§ 3. В чл. 29 се създава нова ал. 9 със следното съдържание:

„(9) Общински съвет Иваново утвърждава капиталовите разходи по чл.45, ал.1 т.2, б. „е“ от Закона за публичните финанси по кметства, въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на кметство или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.“

§ 4. Чл.34, ал. 1 се изменя по следния начин:

„(1) Кметът организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл.52, ал.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници.“

§ 5. В чл. 39 се създава нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) При отдаване под наем, аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти или вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място, извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общинския съвет определя:

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи трябва да се използват за финансиране изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго имущество, извън имуществото по т.1 от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост,  да се използват в изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.“

§ 6. В Допълнителните разпоредби се създава нов § 3, както следва:

„§ 3. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново влиза в сила от 01.01.2021 г.

Сподели: