община иваново

Промениха Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Иваново

Общински съвет – Иваново прие днес Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Иваново. Ето и промяната:

§ 1. В чл. 17, ал. 1 думите „от 01.05. до 30.09.“ се заменят с „от 01.03. до 31.10.“.

§ 2. В чл. 19, ал. 1 след думата „люлки“ се поставя запетая и се добавя „за ползване на имот – общинска собственост за обособяване на снимачна площадка за срок до 6 (шест) месеца (включително подготовка за снимки, разполагане на декори, снимачни дни, демонтиране на декори)“

§ 3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 8:

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Иваново влиза в сила от 07.05.2021 г.“

Сподели: