Промениха официалния адрес на ЦДГ „Радост“ – Русе

В общинска администрация постъпи докладна от Светла Илиева – директор на Детска градина „Радост“ с искане за промяна на официалния адрес на детската градина. Към настоящия момент ДГ „Радост“ е с официален адрес ул. „Дондуков – Корсаков“ №5. Ползваните от детската градина помещения на този адрес са недостатъчни и административния персонал не може да бъде обединен на едно място.

Администрацията е разпръсната между отделните сгради на детското заведение, което води до неефективност на работния процес. Помещенията на ул. „Дондуков – Корсаков“ №5, са самостоятелно обособени, като няма пряк контакт с деца, родители и персонал в групите. Предложението на г-жа Илиева е официалния адрес да се промени на ул. „Богдан Войвода“ №6. По този начин администрацията на детското заведение ще се помещава в една сграда. Там са разпределени четири групи и са обособени учителска стая, стая на касиер-домакин, музикален кабинет и помещение за инвентар.

Имотът на ул. „Богдан Войвода“ №6 е предоставен за безвъзмездно управление на ДГ „Радост“ с Решение №1161 на Общинския съвет, прието с Протокол №58/14.04.2011 г., видно от АПОС №5426 от 29.05.2008 г.
В детската градина се наблюдава необходимост от обособяване на отделни стаи за работа с деца със СОП. Освободените помещения на ул. „Дондуков – Корсаков“ №5 ще се използват от музикален педагог, ресурсен учител, психолог и логопед, които не разполагат с обособени помещения за работа, което оказва влияние върху качеството на извършваните от тези специалисти дейности.

Съгласно изискванията на чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), общинските детски градини се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.

Разпоредбата на чл. 311, ал. 2, т. 2 от ЗПУО, допуска в държавните и общинските детски градини и училища да се извършват промени, свързани с официалния адрес.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие за промяна на официалния адрес на ДГ „Радост“ от „ул. Дондуков – Корсаков“ №5 на ул. „Богдан Войвода“ №6.

Сподели:

Още новини от деня