Променят правилника за устройството и дейността на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово

Предстои приемане на Правилник  за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово./приет с № 486 /27.12.2018 г. на ОбС – Борово/.

От Правилника за устройството и дейността на социалното предприятие не става ясно, че ще извършва услуги срещу заплащане, че ще генерира приходи, нито какви ще бъдат източниците на приходи във връзка с предвидените дейности по проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните услуги и провеждане на социален маркетинг и популяризиране на социалното предприятие;

Целите, които се поставят с приемането на Правилника за изменение и допълнение  на Правилник  за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово : да се докаже, че социалното предприятие има за основна цел постигането на измеримо, положително, социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици,  че, предоставя услуги, които генерират социална възвръщаемост, която не включва дарения и благотворителност и/или използва метод за производство на услуги, който въплъщава неговата социална цел,  че, използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително правила и процедури относно всяко разпределение на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел.

Сподели:

Още новини от деня