терен магистрала мартен

Промениха предназначението на 10 декара имот до Мартен за строежа на бъдещата автомагистрала

Във връзка от необходимостта за провеждане на процедура по Закона за горите за поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 47336.80.268 в землището на гр. Мартен, засегнат от реализацията на обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“ и във връзка с писмо № 08-00-1444/25.11.2020 от Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ към МРРБ с входящ № 15-00-14/26.11.2020 на Община Русе е необходимо да се проведе процедура за промяна вида на територията на имота от земеделска в горска. Съгласно чл.81, ал.2, т.2 от Закона за горите се подава заявление за промяна предназначението на територията към РДГ (Регионална дирекция по горите) – Русе от собственика – Община Русе.

Общинският съвет даде своето съгласие да бъде подадено заявление за промяна на предназначението на имот с идентификатор 47336.80.268 и площ от 10 130 кв.м. в землището на гр. Мартен, Община Русе, Област Русе, местност „Калето“ при граници на имота: ПИ с идентификатори 47336.82.20, 47336.53.114,  47336.80.6 и 47336.64.75 с Акт за частна общинска собственост №9921 от 15.12.2020 год. от земеделска територия, с начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя,  в горска територия.

Сподели: