дърва за огрев

Променят се на количествата на стояща дървесина на корен в общински горски територии, които ще се продават на търг с явно наддаване през 2020 г.

С Решение № 49, прието с Протокол № 4 от 23.01.2020 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2020 година. С Решение № 94, прието с Протокол № 6 от 21.02.2020 г. Общински съвет – Русе прие начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии-общинска собственост с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2020 година, в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП).  В изпълнение на годишния план, с оглед изискванията на НУРВИДГТДОСПДНГП, следва да се проведат състезателни процедури за продажба на определените от Общински съвет – Русе конкретни количества стояща дървесина на корен.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП: „Начинът и конкретни количества за продажба на дървесината от горските територии – общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет“. За 2020 г. това е сторено с приемане на Решение № 94, на Общински съвет – Русе, по Протокол № 6 / 21.02.2020 г. Проявните форми за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост са установени в чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, във връзка с чл. 5, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, които се реализират чрез състезателни конкурсни, респ. тръжни процедури, регламентирани в Глава Трета от подзаконовия нормативен акт.

След дадени указания от РДГ – Русе за прецезиране на положената маркировка на терен в подотделите – горски територии, собственост на Община Русе, и промяна на вида сеч, е установено, че конкретните количества на стоящата дървесина на корен, определени за продажба чрез търг с явно наддаване, съобразно Решение № 94, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 6 от 21.02.2020 г., са по-малко от записаните в самото решение. Това налага изменение на Решение №  94, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 6 от 21.02.2020 г., с цел актуализиране на конкретните количества продавана стояща дървесина на корен, съобразно установеното в чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Съгласно чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, във връзка с чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в компетентността на Общински съвет – Русе е възложено правомощието да определя с решение конкретните количества на стоящата дървесина на корен в съответните подотдели, съобразно приетия Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г., които ще бъдат продавани на тръжни процедури.

Предстои общинските съветници да вземат решение през този месец.

Сподели:

Още новини от деня