Променят се срокове в Наредба № 8 на Община Ветово

Време за прочитане: < 1 мин.

Предстои приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Повод за внасянето на предложението от страна на председателя на ОбС – Ветово д-р Мехмед Мехмед е необходимостта от изменение на текстовете на чл. 8а, ал.1 и чл. 21, ал.5 от Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Ветово. От 01 януари 2019 г. са в сила измененията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в текста на чл. 71 публикувани в ДВ. бр.98/27.11.2018 г. Изменението на разпоредбата на чл. 71 регламентира посочването на срок – до 31 октомври на предходната година, за подаване на декларации от задължените лица за освобождаване от такса за услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал.2, т.2 от ЗМДТ за имоти, които са незастроени или не се ползват през цялата година.

С цел правилното прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове следва да кореспондират с тях по правилен и неподлежащ на различно тълкуване начин. Изменението на текстовете на чл. 8а, ал.1 и чл. 21, ал.5 от Наредба No8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Ветово цели прецизиране на отделни текстове, отстраняване на някои несъответствия и привеждането й в съответствие с измененията на Законаза местните данъци и такси (ЗМДТ) в текста на чл. 71 публикувани в ДВ. бр.98/27.11.2018 г. в сила от 01 януари 2019 г.

Сподели:

Още новини от деня