Променят се цените за паркиране на моторни превозни средства на обществения паркинг в съществуващи подземни нива на театрален комплекс

Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредбата/ е приета с Решение № 891 по Протокол № 71/30.05.2003 г. Наредбата акумулира всички местни такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство, които към този момент са били включени като тарифи към действащите наредби или са били определяни с решения на ОбС-Русе. С приемането на наредбата през 2003 г. са отменени всички решения на Общински съвет – Русе, свързани с определяне на местни такси и цени на услуги, както и тарифи за такси и цени към действащите към този момент наредби, които противоречат на текстовете от наредбата, съгласно параграф 5 от същата. Наредбата е многократно изменяна и допълвана през годините, но някои от нормите й не са актуални. По тази причина кметът на Община Русе Пенчо Милков прави настоящото предложение, за приемане на изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Настоящето предложение за изменение на текстовете предвижда изменение на стойността на някои такси и ценни на услуги, в посока съобразно променената икономическа обстановка в страната.

Целите, които се поставят с предлаганото изменение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:

– справедливо и целесъобразно определяне на цените на таксите и услугите, предоставяни на гражданите и гостите на гр. Русе, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност;

– възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на таксите и услугите предоставяне от Община Русе и второстепенните разпоредители.

На следващо място са установени и нови услуги, които Община Русе следва да осигури на гражданите, поради което е налице и необходимост от въвеждането им в Наредба № 16.

За прилагането на мярката не се предвижда разходване на финансови средства. Няма данни настоящият нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност, доколкото местните данъци и такси не са предмет на уредба в европейското законодателство.

Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, са свързани с актуализиране на Наредба № 16 и подобряване качество на обслужването.

§ 15. Чл. 59, ал. 1, т. 61а придобива следната редакция:

За паркиране на моторни превозни средства на Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе, се определят цени, както следва:

а) 1/един/ час в периода 00.00-24.00 ч. – 2 лв. с включен ДДС; / равностойност на 1 eвро

б) За 1/едно/ денонощие (от двадесет и четири часа) – 16,00 лв. с включен ДДС. – равностойност – 8 евро

Дължимата сума се изчислява при всеки започнат 1 /един/ час.

в) В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лицасе освобождават от заплащане на цена за ползване на обществения паркинг в съществуващите подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.

г) Предплатен месечен абонамент – 170,00 лв. с включен ДДС, /равностойност 87 евро / като се предоставят до 50 % от капацитета на всички платени паркоместа.“

Сподели: