Жилфонд-1

Променят списъците с общински жилища в Русе поради зачестилите молби на граждани с остри социални или здравословни проблеми за настаняване

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с  решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година. Списъците могат да бъдат променяни съобразно потребностите в Община Русе с решение на Общински съвет – Русе по предложение на Кмета на Община Русе. С Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г., Общински съвет – Русе е приел списъците на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; от ведомствения фонд и от резервния фонд, за 2021 г.

Общински жилища – апартаменти: с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок „Мермер камък“, вход 1, етаж 5, ап. 1, предмет на АЧОС №432/31.05.1996 г.; с адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 114, вход 5, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №2557/01.02.1999 г. и с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок 6, вход 4, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №438/31.05.1996 г.; и къща: с адрес гр. Русе, ул. „Сливница“ №1, предмет на АЧОС №1525/20.08.1997 г., са включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Поради зачестилите молби на граждани с остри социални или здравословни проблеми за настаняване в резервни общински жилища и на общински служители за настаняване във ведомствени жилища, както и липсата на свободни такива, видно от Докладна записка с №267/24.11.2021 г., от Директора на ОП „Управление на общински имоти“ е направено предложение за прехвърляне на гореописаните общински жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд и в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд.

Днес Общински съвет – Русе прие:

1. Изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г. (изменен с Решение №462 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №21/22.04.2021 г.), както следва:

1.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №486 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок „Мермер камък“, вход 1, етаж 5, ап. 1, предмет на АЧОС №432/31.05.1996 г.;

1.2. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1143 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 114, вход 5, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №2557/01.02.1999 г.;

1.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №453 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок 6, вход 4, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №438/31.05.1996 г.;

1.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №107 – жилищен имот, представляващ сграда, с административен адрес гр. Русе, ул. „Сливница“ №1, предмет на АЧОС №1525/20.08.1997 г.;

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г. (допълнен с Решение №462 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №21/22.04.2021 г.), както следва:

2.1. създава нова точка №144 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок „Мермер камък“, вход 1, етаж 5, ап. 1, предмет на АЧОС №432/31.05.1996 г.;

2.2.  създава нова точка №145 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 114, вход 5, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №2557/01.02.1999 г.;

2.3. създава нова точка №146 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Сливница“ №1, предмет на АЧОС №1525/20.08.1997 г.;

3. Приема допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г., както следва:

3.1. създава нова точка №77 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, блок 6, вход 4, етаж 3, ап. 8, предмет на АЧОС №438/31.05.1996 г.

Сподели: