Искра Илиева: Старали сме се да работим усърдно за благото на гражданите на кметство Могилино

Променя се административният адрес на кметството в Могилино

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 122/20.08.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място, съставляващо парцел XV-182 в кв. 18 по плана на с. Могилино, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – „Съвет“, на площ от 170 кв. м. Към момента в сградата се помещава Кметство – село Могилино.

Постъпила е докладна записка с вх. № 4881/25.09.2020 г. от госпожа Искра Илиева – кметски наместник на с. Могилино, с която се иска предприемане на действия от Кмета на Общината за преместване на административния адрес на Кметство – с. Могилино от настоящото му местоположение в двуетажна масивна сграда по АПОС № 126/20.11.1999 г. с административен адрес: с. Могилино, ул „Възраждане“ № 69, застроена върху площ от 310 кв. м., попадаща в дворно място с площ от 1600 кв. м., съставляващо парцел I-220 в кв. 17 по плана на с. Могилино.

Мотивите за преместване на административния адрес на Кметството в селото  са следните:

– сградата, в която ще се премести Кметството е отремонтирана;

– в нея освен Кметството, ще се помещават още Библиотеката и Медицински кабинет, което ще улесни достъпа на населението до публичните институции и ще се осигури адекватно административно и здравно обслужване;

– помещенията се намират на първия етаж на сградата, което ще улесни достъпа на местните жители (имайки предвид факта, че населението е застаряващо);

– през зимния сезон отоплението ще се осъществява по-ефикасно, тъй като има изградена пелетна инсталация.

Общински съвет – Две могили одобри днес предложената промяна.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня