ремонт улица русе дупка смяна на тръби

Променя се начинът за възстановяване на инфраструктурата в Община Русе от догодина

С решение № Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г. Общински съвет-Русе прие Наредбата №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура.

В същата е регламентирано възстановяването след строителни и монтажни работи по изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура и технология за възстановяване на настилките след строителни и монтажни работи по изграждане на инженерна инфраструктура.

В процеса на прилагане на наредбата и осъществявания контрол върху дейността на лицата имащи задължение да възстановят настилките след отстраняване на повреди на техническата инфраструктура, установихме наличие на хипотези неуредени от приложното поле на Наредба №27. Такива са случаите в които са възникнали повреди на настилките в съответния гаранционен срок по отношение на обекти финансирани с общински средства, както и в случай на повреди възникнали до 2/две/години по отношение на обекти финансирани с общински средства непопадащи в предходната хипотеза. Това налага изменение на Наредба №27 и по конкретно на чл.11 от същата.

Целта е качественото извършване на възстановителните работи при осъществяване на строежите, с оглед недопускане създаването на опасност за живота и здравето на гражданите и нанасяне на вреди върху имоти – общинска собственост. В резултат на контрола, осъществяван от община Русе всички физически и юридически лица ще спазват нормативно регламентираните изискванията за възстановяване на настилките след ремонт на техническа инфраструктура, като ще се постигне качествено възстановяване на настилките.

Общински съвет – Русе прие „Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура”, както следва:

Параграф 1. Чл. 11 се изменя така: „При отстраняване на повреди или други причини за разкопаване на улични, пътни и тротоарни настилки и зелени площи, изпълнени по проекти, финансирани с европейски средства възникнали в задължителния 5 годишен срок за осигуряване на устойчивост на проектите, или за повреди възникнали в съответния гаранционен срок по отношение на обекти финансирани с общински средства, както и за повреди възникнали до 2/две/години по отношение на обекти финансирани с общински средства непопадащи в предходната хипотеза, със съгласувателното писмо се определят конкретни допълнителни изисквания, относно обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното трасе като: задължително машинно възстановяване на асфалтовата настилка по цялата широчина на улицата от бордюр до бордюр, пълно възстановяване по цялата широчина на тротоарната настилка с нови плочи или павета или асфалтова настилка, пълно възстановяване на растителност и дървета в зелените площи (декоративната растителност и елементите на парковото оборудване и др. според спецификата на конкретния участък.“

Сподели:

Още новини от деня