жалба изоставени коли 2017 2

Промяна в Наредба № 15 на ОбС – Русе предвижда премахване на компоненти от ИУМПС от общински терени

Съгласно чл.2, ал.1, т.4 от наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, същата се прилага и за компоненти и материали от МПС и ИУМПС. Същевременно, в Наредба №15 на Общински съвет Русе е приета процедура за премахване на излезлите от употреба МПС-та разположени на терени общинска или държавна собственост, но не е предвидена процедура за премахване на компоненти и материали от МПС-та., предвид което е необходимо приемането на настоящите промени.

Целта на промяната е предотвратяване на негативното влияние, което компонентите от МПС-та могат да окажат на околната среда, както и намаляване генерирането на отпадъци от компонентите на моторните превозни средства.

С въвеждането на процедура, за премахването на изоставените на терени държавна и общинска собственост компоненти от МПС-та, ще се допринесе за постигне на целите заложени в Наредбата за излезлите от употреба МПС-та и Директива 2000/53 от 18.09.2000 на Парламента на Европейската Общност. Очаква се чрез мярката да се постигне намаляване на вредоносния ефект, които компонентите и материалите от ИУМПС биха оказали върху околната среда.

Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Директива 2000/53 от 18.09.2000 на Парламента на Европейската Общност касаеща излезлите от употреба МПС-та.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата следва да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет, с оглед предоставяне на възможност за предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването му.

Предстои Общински съвет – Русе да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе.

§1. Ал. 1 на чл. 32 се изменя по следния начин „организира дейностите по събирането на ИУМПС и компоненти и материали от МПС-та от имоти общинска и държавна собственост, и предаването им в центровете за разкомплектоване.“
§2. Създава се чл.33а със следния текст „ Собствениците на компоненти и материали от МПС-та са длъжни да ги съхраняват в имот частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване, като са длъжни да не допускат замърсяване на терените общинска и държавна собственост.
§3. Създава се чл.35а със следния текст
Ал.1 Комисията по чл.34 проверява за изоставени, на терени общинска или държавна собственост, компоненти и материали от МПС-та.
Ал.2 При констатиране на изоставени компоненти и материали по ал.1 същите се преместват в център за оползотворяване, за което комисията по ал.1 съставя констативен протокол. Копие от протокола се изпраща на ОД на МВР сектор Пътна полиция с искане за предоставяне на информация относно собствеността на същите.
Ал.3 Ако собственика на изоставените компоненти и материали от МПС-та не може да бъде установен или не се яви в Община Русе в 7 дневен срок от изпращането на съобщение за получаване обратно на съответните материали и компоненти от МПС-то те се оползотворяват и неподлежат на връщане.

сн. Архив

Сподели: