С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Промяна в правилника за работа на ОбС – Ветово предвижда провеждането и на неприсъствени заседания

Във връзка с влезлите в сила изменения на съответни текстове в чл.28а от ЗМСМА (съгл. Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА, обн. ДВ бр. 70/07.08.2020 г.), довели до необходимост от прецизиране на нормите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ветово, е подготвен проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.Във връзка с настъпилите промени в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. съгласно чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване. Тези обстоятелства водят до необходимостта от промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Текстът на Проекта за Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, е публикуван на официалната интернет страница на Общински съвет –Ветово на електронен адрес: http://www.obs-vetovo.eu/ на 22.12.2020 г. В рамките на законоустановения срок от 30дни, всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект. Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения 22.01.2021г.


В рамките на горепосочения срок можете да подадете писмени становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет–Ветово на адрес: гр. Ветово, ул. „ Трети март“ No2 или на e-mail: [email protected].

Сподели: