Противоепидемични мерки на територията на община Две могили

Време за прочитане: 2 мин.

З А П О В Е Д

559

13.07.2020 г., гр. Две могили

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 418 на Министерски съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор, както и Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

   I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Две могили, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

     1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.

   2. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/ могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

   3. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечение на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите организации.

    4. Групови празненства на открито и на закрито /в т. ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/, се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

    5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

    6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази Заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № 517/01.07.2020 г.

   II. Отменям Заповед № 555/10.07.2020 г.

   III. Заповедта влиза в сила на 13.07.2020 г.

   IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Две могили.

Контролът по изпълнение на настоящата Заповед ще се осъществява от РЗИ – Русе и РУ на МВР – Две могили.

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите организации.

Сподели:

Още новини от деня