съдебна палата русе

Проучване сред потребителите на Окръжен съд – Русе

Всички граждани и адвокати, посетили Окръжен съд – Русе, в продължение на следващите два месеца, ще имат възможност да изразят впечатленията си от съда в анкета, която е на разположение във всички служби и съдебни зали.

На 07.03.2023 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри формуляра за проучване сред потребителите на съдилищата в Република България през 2023 г. Проучването има за цел да събере информация и обратна връзка за възприятието и опита на потребителите на услуги в съдилищата. Въпросникът е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано спрямо спецификата на съдебната система в България.

За целите на проучването под „потребители на съдилищата“ се имат предвид следните лица: страни по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и други подобни.

Въпросникът е анонимен и ще се попълва на хартиен носител. Формулярите са налични в регистратурата, деловодството и съдебните зали на Окръжен съд – Русе. Продължителността на проучването ще бъде 2 месеца, като периодът на провеждане е 15 март 2023 г. – 15 май 2023 г.

https://vss.justice.bg/page/view/109305

Сподели: