Проф. дн Сашо Нунев дари книги на библиотеката в Русенския университет

Проф. дн Сашо Нунев дари книги на библиотеката в Русенския университет

Днес, по своя инициатива и във връзка със 75 години от създаването на Русенски университет „Ангел Кънчев“, проф. дн Сашо Нунев предостави на директора на университетската библиотека Елисавета Недева за включване в каталога, безвъзмездно съхранение и ползване от читатели на следните 11 свои авторски издания на книги  в областта на социалната работа с общо 20 книжни тела. Това са:

Монографии

1. Нунев, С. Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз. ИК ”Ахат”, Русе, 2016, стр. 284. ISBN 978-954-9664-80-5. 2 броя    

2. Нунев, С. Модел на антидискриминационно обучение по социална работа. Съвременна теория и практика. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 412, ISBN 978-954-326-384-4. 2 броя

3. Нунев, С. Супервизия в социалната работа и практическото обучение на студенти. Актуални проблеми, нагласи за провеждане и възможни решения. София, Издателство „Парадигма“, 2019, стр. 402, ISBN 978-954-326-400-1. 2 броя

4. Нунев, С. Социална работа в общност. Съвременна теория, модели и практика. С., Издателство „Парадигма“. 2019 стр. 209 ISBN 978-954-326-403-2. 2 броя

5. Нунев, С. История на социалната работа. Развитие на социалнопомощната дейност и социалната работа в САЩ, Германия и България. София, Издателство „Парадигма“, 2019. стр. 217 ISBN 978-954-326-405-6. 2 броя

Учебници и учебни пособия

1. Нунев, С. Социална работа в общност. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, Издателство „Парадигма“, 2019. стр. 220 ISBN 978-954-326-407-0. 2 броя

2. Нунев, С. История на социалната работа. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, Издателство „Парадигма“, 2019. стр. 236 ISBN 978-954-326-406-3. 2 броя

3. Нунев, С. Методика за предоставяне на социална услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Изд. Авангард Принт, 2019. стр. 140 ISBN  978-954-337-391-8. 2 броя 

4. Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Въведение, професионална дейност и сфери на социална работа. София, Издателство „Парадигма“, 2020. стр. 129. ISBN  978-954-326-422-3. 1 брой   

5. Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Социална работа по случай, с групи и в поле по избор. София, Издателство „Парадигма“, 2020, 193 стр. ISBN 978-954-326-430-8. 1 брой

Студии

1. Нунев, С. Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие. Сборник с научно-приложни материали. Изд. „Гаяна бук енд арт“, Русе, 2019. стр. 114.  ISBN 978-619-7354-90-4. 2 броя

Дарението е израз на признателността към висшето училище за условията, които то създава за развитие на професионално направление „Социални дейности“ и за академичното творчество на преподавателите в него!

            75 години Русенски университет „Ангел Кънчев“!

            75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето!

Латински сентенции

SCIENTIA NIHIL EST QUAM VERITATIS IMAGO – ЗНАНИЕТО НЕ Е НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ОТРАЖЕНИЕ НА ИСТИНАТА

SCIENTIA DIFFICILIS, SED FRUCTUOSA – ЗНАНИЕТО Е ТРУДНО, НО Е ПЛОДОТВОРНО

            SCIENTIA POTIENTIA EST – ЗНАНИЕТО Е СИЛА

Сподели: