Проф. Сашо Нунев с доклад на юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа – минало, настояще, бъдеще“

На 28 и 29 октомври, 2021 година проф. Сашо Нунев се включи по покана с доклад в юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа – минало, настояще, бъдеще“ на катедра „Медико-социални науки“ към факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, посветена на 30 години от разкриването на специалност „Социални дейности“ и 45 години от създаването на висшето училище. Конференция е структурирана в четири секции: секция „Перспективи пред обучението по социална работа”, секция „Интердисциплинарни измерения на социалната работа”, секция „Предизвикателства пред практиката на социална работа” и секция „Социална работа и обучение в условия на COVID-19”. В тях са включени общо 46 доклада на участници от България и други страни с разнообразна и изключително интересна проблематика. Във всяка от секциите присъства дискусионен панел, в който се включиха немалко участници със свои въпроси и позиции по темите.

Научният доклад, който проф. Нунев презентира пред участниците в четвърта секция и конференцията, бе с тема „Информираност на студентите по социални дейности за епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19 и нагласи към онлайн обучение“. Той представя резултатите от проведеното през учебната 2020 – 2021 година изследване с конструиран авторски Въпросник за установяване на въздействието на онлайн обучението върху качеството и ефективността на теоретичната и практическата подготовка на студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, България и студентите от специалност „Социална работа“, бакалавърска програма в Universitatea din Pitesti, Romania в условията на извънредна епидемиологична обстановка и прилагане на противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Разработката включва анализ на резултатите от изследването със студентите от Русенски университет за първа субскала от общо пет субскали във въпросника.

В резюмето към доклада се отбелязва, че се представя изследване за установяване на информираността на студентите по социални дейности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ за епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19 и нейното въздействие върху формирането на нагласи относно: необходимост от въвеждане на режим на онлайн обучение; ограничаване на достъпа до социални услуги при практическото обучение по социална работа; качество и ефективност на образованието, обучението и бъдещата професионална реализация; качество на личния, семейния и социалния живот. Количественият и качественият анализ на резултатите от изследването потвърждават целта и приетата хипотеза. Изводите разкриват, че подходящото ниво на информираност за епидемиологичната обстановка, свързана с COVID-19 и прилагането на противоепидемични мерки при провеждане на теоретичното и практическото обучение на студентите по социални дейности дистанционно и в електронна среда се определят като обективни, важни и необходими, за да се намали въздействието на коронавируса върху здравето на студенти, преподаватели, потребители и персонал на социални услуги и общественото здраве. Заедно с това те пораждат в определена степен загриженост и безпокойство у студентите по отношение на качеството и ефективността на обучението и бъдеща професионална реализация, личното и семейното здраве и социалното функциониране. В тази насока се извеждат предложения за предоставяне от университетите на определен спектър от услуги за студентите за справяне с безпокойството и стреса в условията на дистанционно обучение и ограничени социални контакти, както и за повишаване на компетентността за управляване на времето и оптимизиране на ежедневния режим на работа, личен и семеен живот.

Сподели: