Проявен е инвестиционен интерес към бившето училище в Червена вода

Община Русе е собственик на поземлени имоти, находящи се на територията на с. Червена вода, Община Русе, представляващи:

– Поземлен имот №503.721, бивше училище „Христо Ботев“, находящ се в с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе по кадастрален план, одобрен със заповед №2584/16.07.1991г. на Главен архитект на Общински народен съвет – гр. Русе, с площ от 17760 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование, а съгласно Регулационния план на селото, представляващ УПИ I 721 – За училище, с площ от 17815 кв.м., отреден за обществено застрояване, ведно с построените в него сгради, предмет на Акт за частна общинска собственост № 6156/21.12.2009г.;

– Поземлен имот №503.720, по плана на с. Червена вода, Община Русе, одобрен със заповед №2584/16.07.1991г. на главен архитект на Общински народен съвет – Русе, за който е отреден УПИ II 720 – за училище, с площ от 3916 кв.м., в кв.58, „опитно поле“ към бившето училище „Христо Ботев“, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, отреден за обществено застрояване, с адрес: Община Русе, с. Червена вода, ул. “Христо Ботев“, предмет на Акт за частна общинска собственост №6155/18.12.2009г.

Със заповед №РД-14-112/14.05.2008г. на Министъра на образованието и науката, основно училище „Христо Ботев“ е закрито, а с Решение №735 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №35/10.12.2009г., двата имота са обявени за имоти – частна общинска собственост. Със заповед №482/28.08.2008г. на Министъра на здравеопазване и контрол на общественото здраве, за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, ОУ „Христо Ботев“ с. Червена вода, е заличено от Регистъра на обектите с обществено предназначение.

Във връзка с изложеното по-горе, от дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ към Община Русе е проучена и изготвена скица-предложение за ПУП – ИПР за УПИ I 721 – „За училище“ и за УПИ II 720 – „за училище“, и е приложена обяснителна записка към нея, в която е отбелязано, че при прилагане на ПУП – ИПР се запазват границите на урегулираните поземлени имоти, а УПИ II 720 – „за училище“ се изменя в  УПИ II 720 – „за други цели“.

С рег. индекс №04-18-2#3/21.01.2022г. е получено положително становище от РУО – Русе за промяната на предназначението на УПИ II 720 – за училище в УПИ II 720 – „за други цели“.

С вх. №10-03-7/14.03.2022г., в Община Русе е постъпило писмо от г-жа Людмила Маринова – кмет на с. Червена вода, Община Русе, с което същата уведомява за проявен инвестиционен интерес към общинския имот, представляващ УПИ II 720 – за училище, с площ от 3916 кв.м., в кв.58, „опитно поле“ към бившето училище „Христо Ботев“, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, отреден за обществено застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост № 6155/18.12.2009г., както и отправя запитване относно възможността за бъдещо разпореждане с него.

Общински съвет – Русе ще прецени дали да даде на 19 май своето съгласие да се промени предназначението на имот – частна общинска собственост, представляващ:  Поземлен имот № 503.720, по плана на с. Червена вода, Община Русе, одобрен със заповед №2584/16.07.1991г. на главен архитект на Общински народен съвет – Русе, за който е отреден УПИ II 720 – за училище, с площ от 3916 кв.м., в кв.58, „опитно поле“ към бившето училище „Христо Ботев“, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, отреден за обществено застрояване, с адрес: Община Русе, с. Червена вода, ул. “Христо Ботев“, предмет на Акт за частна общинска собственост №6155/18.12.2009г., от УПИ II 720 – „за училище“ в  УПИ II 720 – „за други цели“. 

сн. Гугъл Карти

Сподели: