Две-могили-зима

Проявен е интерес за закупуване на 2 стари фургона, собственост на община Две могили

Община Две могили е собственик на 2 (два) броя движими вещи – строителни фургони, без регистрация, един от които е с колела и един статичен. Фургоните се намират на територията на гр. Две могили, съответно стационарният е монтиран на бетонен фундамент в района на пазара, а подвижният се намира на ул. „Христо Ботев“ в посока към язовира. Няма данни за година на производство и придобиване. Описаните фургони са в много лошо техническо състояние. Същите са със скъсани гуми, неподдържани, с премахната изолация, счупени врати и прозорци, с ръжда по корпуса, в лошо експлоатационно състояние. Към настоящия момент не се ползват от общината и не се предвижда да бъдат ползвани в бъдеще. За горепосочените фургони в изпълнение на Решение № 904, взето на заседание на Общински съвет Две могили с протокол № 49/ 30.08.2023 г. и на основание Заповед № 592/20.09.2023 г. на Кмета на Община Две могили на 05.10.2023 г. е обявен и проведен търг с явно наддаване. Предвид състоянието на фургоните и обявените начални продажни цени, определени от независим лицензиран оценител, съответно: Фургон с колела – на ул. „Христо Ботев“ в гр. Две могили – 994,00 лв. без ДДС и 1192,80 лв. с ДДС и Стационарен фургон – в района на пазара в гр. Две могили – 718,00 лв. без ДДС и 861,60 лв. с ДДС, на търга не е проявен интерес от граждани и съответно не са продадени. Посочените фургони счетоводно са заведени като краткотраен материален актив, с остатъчна стойност както следва: стационарен фургон – 408,93 лв., подвижен фургон – 408,94 лв. Към настоящия момент има проявен интерес за закупуване на посочените фургони, но на цена по-ниска от първоначално обявената. Предвид изявения интерес, техническото им състояние и необходимите инвестиции за въвеждането им в експлоатация, икономически по-изгодно би било преди да бъдат бракувани и предадени за скрап по реда на Закона за управление на отпадъците, да бъдат предложени още веднъж за продажба чрез публичен търг на предложените по долу цени: Фургон с колела – на ул. „Христо Ботев“ в гр. Две могили – 580,00 лв. без ДДС и 696,00 лв. с ДДС и Стационарен фургон – в района на пазара в гр. Две могили – 415,00 лв. без ДДС и 498,00 лв. с ДДС.

Сподели: