Публикации на учители от ПГ по туризъм – Русе в научното списание „Професионално образование“

Научното списание „Професионално образование“ на Националното издателство за образование и наука „Аз- буки“ е предназначено за учители, университетски преподаватели, студенти, докторанти и специалисти, имащи отношение към професионалното образование и обучение в училищата и университетите. Публикуваните в него материали са особено полезни за хора, търсещи реализация в широката сфера „Учене през целия живот“. Като основни тематични направления са застъпени областите от професионалното образование и обучение, ориентиране и консултиране, кариерно развитие, нормативни документи, образователни проекти и европейски практики.

Рубриката „Училище за учители“ има амбициите да показва опита и добрите практики на водещи български училища- в България и по света, защото родните образователни институции не само обучават нашите деца, но имат и отговорната задача да ги изграждат като личности. Това не може да бъде направено без съвместните усилия на учители и родители, без здравата връзка между преподавател и ученик.

Четирима от учителите в ПГ по туризъм – Русе, публикуваха в рубриката „Училище за учители“ на списание „Професионално образование“ научни статии на различни теми, свързани с образованието.

Г-жа Биляна Николова – учител по български език и литература, написа статия на тема: „Художествените представи в произведенията на Елин Пелин“. В изследването се проследява развитието на Елин Пелин като писател. На преден план се представя атмосферата на българското село, героите, диалогът и ролята на пейзажите, без които развитието на действието в произведенията е немислимо.

Г-н Иван Бонев – учител по професионална подготовка, написа статия на тема: Тенденции в туризма през последните години“. В разработката се представя същността на туризма. Обръща се внимание на статистическите проучвания за развитието на туризма и неговата дигитализация. Разглежда се характеристиката на стария и новия туризъм, прави се съпоставка между тях.

Г-н Йордан Адолфов – учител по професионална подготовка, написа статия на тема: „Мониторинг на туристическите ресурси в Русе и неговите околности“. В изследването са представени туристическите ресурси, които са предпоставка за онагледяване на резултата от геолого-географските фактори. В разработката теоретичните основи на ландшафта са сведени до регионално планиране и развитие на наличните природни и антропогенни туристически ресурси.

Г-жа Християна Симеонова –учител по професионална подготовка, написа статия на тема: „Иновативни методи на обучение в условията на електронна среда. В статията се разглеждат иновативните методи, които се използват в електронна среда. Глобалната пандемия промени изцяло образованието. Учителите промениха начина си на преподаване с цел по-качествено образование.

Училищното ръководство благодари на учителите за публикациите в научното списание. Пожелава им бъдещи успехи!

Сподели: