Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово

Във връзка с Одитен доклад  на Сметна палата № 0200303021 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ветово, област Русе за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2021г. се налага изменение на Наредба  №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ветово, за да бъде съобразена с измененията на ЗМДТ.

Предлаганите промени са следните:

1. Чл.18 от Наредбата „ Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси“, се изменя по следния начин: „Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е  по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение №2, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси“.

2. Чл.42 ,ал.4 от Наредбата „ Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:“, се изменя по следния начин: „Данъкът за триколесно превозно средство на база общото тегло е както следва:“.

3. Чл.42 , ал.9  от Наредбата “Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 200 лв.“ се изменя по следния начин:“ „Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона  е в размер на 200 лв.“

4. Чл.42,ал.12 от Наредбата „Данъкът за моторни шейни е в размер 50 лв“, се изменя по следния начин: “Данъкът за четириколесните превозни средства е в размер на 50 лв „.

5. Чл.58,ал.5 от Наредбата „Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.“, се изменя по следния начин: Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. „

6. Чл.62,ал.3 от Наредбата „Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула, съгласно чл. 61 ч, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.“,се изменя по следния начин: „„Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула, съгласно чл. 61ч , ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.“

7. Създава се нов  § 7, със следния текст: „ Наредбата е изменена с Решение №….. по Протокол №… от ………… г. на Общински съвет – Ветово“.

Основната причина за приемането на Наредба  за изменение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ветово са Препоръки на Сметна палата, упоменати в Одитен доклад №0200303021 за актуализиране на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ветово в съответствие със ЗМДТ.

Изменението на посочените разпоредби ще доведе до синхронизирането на Наредбата със ЗМДТ.

В резултат на предлаганата промяна се очаква осигуряване на по-ефективно изпълнение на приходната част на общинския бюджет и предотвратяване разминаването на упоменатите разпоредби от Наредбата  със ЗМДТ.

За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на  Наредба за изменение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ветово е публикуван на официалната страница на Община Ветово на следния линк: http://vetovo.bg/ и на интернет страницата на Общински съвет на следния линк: http://obs-vetovo.eu/  на ………..2023 г.

В съответствие с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуването на проекта да направят писмени предложения и да изразят становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Ветово и Общински съвет – Ветово или изпратени на e-mail адреси: vetovo@vetovo.bg;

obs_vetovo_2015@abv.bg.

Сподели: