Публичен дебат за превенция и управление на риска с румънско участие ще се състои в Бяла

На 27 август от 13:30 часа в залата на НЧ „Трудолюбие 1884“ – гр. Бяла, Община Бяла организира публичен дебат в изпълнение на проект: GRADe – съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България.

Дебатът има за цел споделяне на добри практики за повишаване осведомеността за основните рискове и превантивни мерки, запознаване със системата за оповестяване, адаптивното поведение и реакция в аварийни ситуации, оказване на първа помощ, използване на ресурси/спасителни съоръжения.
На дебата ще присъства представител на Инспектората за извънредни ситуации „Влашка“, гр. Гюргево, Румъния.

Сподели:

Още новини от деня