Публичен дебат по проект за превенция на бедствията ще се проведе в Бяла

На 17 август от 18 часа на Градския басейн Община Бяла организира публичен дебат в изпълнение на проект: GRADe – съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“, код на проекта 15.3.1.018, код в e-MS ROBG – 126, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България.

Дебатът има за цел повишаване осведомеността, свързана с основните рискове и превантивни мерки при бедствия; запознаване със системата за оповестяване, адаптивното поведение и реакция при бедствени ситуации; оказване на първа помощ, използване на ресурси/спасителни съоръжения.

Заповядайте да повишите Вашата информираност и готовност за реакция при бедствия!

Сподели:

Още новини от деня