област-русе-община-русе

Публичен търг с явно наддаване за продажба на демонтирани части от контактната мрежа обяви Община Русе

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на заповед на Димитър Недев за кмет на Община Русе /съгласно Заповед №РД-01-185/29.01.2024 г. на кмета на община Русе/и Решение №1418, прието с Протокол №50/ 13.07.2023 г., изменено с Решение №21, прието с Протокол № 3/ 21.12.2023 г. на Общински съвет – Русе,

О Б Я В Я В А:

            1. Публичен търг с явно наддаване на 23.02.2024 г. от 15,30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на демонтирани части от контактната мрежа, следствие от изпълнението на строеж „Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, представляващи проводник – контакт R100 – материал (мед) – 26 460 кг. и стрелки – изолатори и кръстовки – смесен материал (желязо, месинг, мед) – 7 640 кг., с начална тръжна продажна цена 287 214,40 лв. (двеста осемдесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и четиридесет стотинки) без дължими такси и данъци, които са за сметка на купувача.

            Вещите се продават заедно, изцяло.

            Продаваните вещи представляват „отпадъци от черни и цветни метали“ (ОЧЦМ) по смисъла на §1, т.19 от Допълнителните разпоредби към Закона за управление на отпадъците, и като такива, по аргумент от чл. 35, ал. 1 и ал. 3, и Глава Пета, раздел I и II от Закона за управление на отпадъците, в търга могат да участват само търговци, притежаващи разрешителен или регистрационен документ, издаден по Закона за управление на отпадъците, за дейности с ОЧЦМ.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 28 000 лв. (двадесет и осем хиляди  лева).

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева). Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 15.02.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 01.02.2024 г. до 15.02.2024 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 01.02.2024 г. до 15.02.2024 г. включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга – до 17,00 часа на 15.02.2024 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

За допълнителна информация – телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

Сподели: