община борово

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджет ‘ 2018 ще се състои в Борово

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Председателят на ОбС – Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г.
Обсъждането ще се проведе на 17.09.2019 г./ вторник / от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Борово, при следния дневен ред:
1.Представяне на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г. от Директора на Дирекция „ФБМДТ“.
2.Изказвания, предложения и въпроси от участниците в публичното обсъждане.
3.Доклад за постъпилите в деловодството на общината становища, въпроси и предложения по Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г.
С цел осигуряване на максимална информираност на местната общност за извършваните в общината дейности, г-н Пламен Симеонов – Председател на ОбС гр.Борово, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, кметовете на кметства, кметските наместници, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г. в пълен обем е публикуван на Интернет страницата на Община Борово : www.borovo.org, Раздел “Бюджет и финанси” и е предоставен за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Борово.
Вашите въпроси, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на Община Борово, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация може да се обръщате към Миглена Друмева-Неделчева-Директор на Дирекция „ФБМДТ“ /GSM 0893/35-28-93/ или Илияна Пенчева- Гл.счетоводител в Община Борово – на телефон 08140/22-53, вътр.126.

Сподели: