Пътуващата изложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ ще гостува в Екомузея в Русе от 14 до 21 февруари

Пътуващата изложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ представя разнообразието от дюни по Черноморското крайбрежие, скалите и сипеите в предпланинските и планински територии на България, които остават извън екологичната мрежа Натура 2000. Чрез разнообразната си флора и фауна те представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Фотосите насочват вниманието към възможностите за туризъм и опознаване на природни забележителности и типичното за екосистемите биологично разнообразие.

Организатор на изложбата е Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Експозицията се реализира със съдействието на Регионален исторически музей – Русе.

Изложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ е подготвена от екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) в рамките на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и националния бюджет.

Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.

Сподели: