Полската национална телевизия записа филмова продукция, посветена на културното наследство в долината на река Русенски Лом

Пътят до Ивановските скални църкви ще бъде изцяло обновен

Община Иваново подготви реконструкция и рехабилитация на участък от 3,050 км общински път RSE1108 /III-501, Русе-Две могили/ – Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310. Целта е модернизиране на участъка. Ще се извърши ремонт на съществуващата настилка, банкетите, окопите и отводнителните съоръжения, както и изграждане на нова конструкция в определен участък от пътя. Цели се създаване на равна и плавна повърхност за движение с добро отводняване и увеличаване носимоспособността на съществуващата конструкция. Участъкът се намира извън село Иваново, в неговото землище. Обектът започва след кръстовището с републикански път III-501 /Русе – Две могили/ в посока Ивановските скални църкви. За начало е приет км. 0 + 260. Пътят е във влошено експлоатационно състояние с недостатъчен габарит. Съществуващата настилка е в много лошо състояние – пукнатини, деформации и зони със загубена носимоспособност. Банкетите липсват или са компроментирани. На съществуващите водостоци не са извършвани ремонти или реконструкция от построяването им. На места под асфалтовата настилка се открива павирана такава, която вероятно е по протежение на целия път до Ивановските скални църкви. Липсва хоризонтална маркировка, а вертикалната сигнализация е непълна. Съществуващият напречен профил е с варираща ширина от 4.70 до 5.70 метра. Липсват банкети или са силно затревени. На км. 2 + 042 има водосток с ф 1000, който е в лошо състояние и е необходимо да се реконструира.

Ремонтът ще се осъществи в 2 участъка – от км. 0+260 до 1 + 160 км. Техническото решение в план съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. Предвижда се разширяване на пътното платно до 6 метра. Ще бъде изградена нова велоалея с ширина 2.50 метра едностранно вляво. Тя ще е отделена от пътя със зелена ивица. Уширенията се планират с нова асфалтобетонова настилка, като конструкцията е предвидена за „средно“ движение. Предвидено е фрезоване на съществуващата настилка и полагане на два пласта асфалтобетон.

Вторият участък ще се изпълни изцяло с нова конструкция. Надлъжният и напречния профил ще са съобразени с конфигурацията на терена и следва да водят до възможно най – добро вписване на пътя в околното пространство. Проектната ос е решена с отклонения спрямо съществуващото трасе. Габаритът на пътя ще включва едно пътно платно с 2 ленти за движение във всяка посока, банкет едностранно, зелена разделителна ивица, пешеходен тротоар и велоалея – едностранно по протежение на пътя. Радиусите на хоризонталните криви ще варират от 50 до 450 метра.

Сподели: