Работата с родители на фокуса на вниманието на заинтересованите институции в Община Борово

Работата с родители на фокуса на вниманието на заинтересованите институции в Община Борово

Поредно събитие – част от проект „Културна мозайка“, изпълняван от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ се проведе в Борово на 7-ми юни 2022 г. Практическият семинар събра представители на заинтересованите страни в образователния процес – училище, детска градина, социални услуги за деца, общинска администрация, отдел „Закрила на детето“ към ДСП, неправителствени организации и родители. Участниците обмениха идеи, опит и добри практики при взаимодействието си с родители на деца от различните етноси. Обсъдени бяха и редица проблеми, с които се срещат институциите.

Представен беше опитът на Сдружение БРТИМ за привличане на родителите като съмишленици и партньори в образователния процес с конкретни примери от дългогодишната практика на специалистите.

Практическият семинар даде възможност на присъстващите да научат повече за работата на ЦОП – Борово с деца от уязвимите групи, част от които са и ученици в ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово.

Затвърдено беше мнението, че работата в мрежа ще подкрепи институциите на общинско ниво да решават устойчиво и успешно различни случаи на деца в риск от отпадане от образователната система.

Участниците в практическият семинар отчетоха, че в рамките на проект „Културна мозайка“ са имали възможност да участват в серия публични събития и да се опознаят взаимно както на институционално ниво, така и като професионалисти, които могат да взаимодействат в работата си и да си бъдат взаимно полезни.   

Сподели: