Работна среща за подпомагане на производителите на храни организира на 31 януари БЦПМСП – Русе

Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе кани фирми и експерти в сектора на агро храните на работна среща на тема „Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“, която ще се проведе на 31 януари в хотел Рига.

В програмата на срещата са включени следните теми – „Възможности за технологична подкрепа и разработване на бизнес планове за нови продукти и идеи на фирмите в рамките на проект ФОКУС“, “Международни стандарти в агро-хранителния сектор-качество и безопасност”, представяне на Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, отворени мерки по ПРСР, достъп до външни пазари със съдействие на мрежата Enterprise Europe Network, безплатни иновационни одити, както и индивидуални разговори на участниците с експерти.

На фирмите, участващи в срещата ще бъде предоставена безплатно услугата „Проучване на потенциала за нови бизнес идеи”. Тя включва подпомагащи услуги, сред които одит за идентифициране нуждите на МСП от хранително-вкусовата промишленост, който да покаже потенциала на новите им бизнес идеи по отношение на тяхната новост за хранителната промишленост (нови продукти, процеси, дизайн, услуги, внедряване на технологии, нови пазарни приложения и др.). Участващите МСП ще станат част от неформален регионален клъстър, който активно ще си сътрудничи и ще обменя опит с други такива регионални клъстъри от Гъргия, Кипър и Албания.

Целта на тази услуга е да осигури висококачествени услуги за подкрепа на бизнеса, за да ги подпомогне при идентифицирането на техните нужди и преглед на новите им бизнес идеи по отношение на тяхната новост за индустрията на храните.

В средносрочен и дългосрочен план, целта е регионалните фирми да бъдат поставени в благоприятна позиция на конкурентоспособност за услуги и доставки, така че успешно да могат да излязат на европейските и световни пазари.

В резултат на изпълнението на тази услуга, която Бизнес център – Русе, заедно с партньорите си от Аграрен университет – Пловдив, ще предостави на участниците по време на работната среща, фирмите ще могат да проучат своя потенциал и капацитет за иновации в сферата на хранително-вкусовата промишленост, като ще получат насоки за подобряване реализирането на тяхната идея/иновация/продукт/услуга.

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, като координатор на бъдещия Регионален клъстър, гарантира, че тази услуга е безплатна и достъпна за всички МСП, като ще бъде следвана открита и ясна методология за покана и подбор на фирмите. Координаторът на клъстъра гарантира, че процедурата за подбор и критериите, които се следват при избора на целевите МСП, които ще участват в услугата, са открити, ясни и прозрачни за всяко МСП.

***

Работната среща „Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“ се реализира по проект FOCUS – Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри.

Проектът „FOCUS“ се финансира от Европейски съюз, Програма за трансгранично сътрудничество – Балкани-Средиземно море 2014-2020. Проектът стартира през декември 2017 и е насочен към повишаване конкурентоспособността на МСП в областта на агро индустрията. Целта на проекта е да даде възможност на бизнеса да се запознае с най-добрите практики и да си сътрудничи с партньори от Гърция, Албания, България и Кипър.

Сподели: