Работна среща проведоха координаторът на националната селска мрежа и управителят на ОИЦ - Русе

Работна среща проведоха координаторът на националната селска мрежа и управителят на ОИЦ – Русе

Текущата информация по предстоящи за 2021 г. мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 обсъдиха днес управителят на Областен информационен център – Русе Камелия Махакян и координаторът на Национална селска мрежа за област Русе и ръководител на регионалния офис на Национална служба за съвети в земеделието Деница Гаджева. Те се разбраха сътрудничеството между двете институции за популяризиране на актуалните възможности за подпомагане на земеделските производители и селските райони да продължат. Както е известно, Програмата за развитие на селските райони 2021 – 2020 ще продължи до 2022 г. включително, като за тези две години е предвиден финансов ресурс от 880 млн. лева. Към момента са отворени за кандидатстване чрез ИСУН 2020 5 подмерки , като две от тях, 19.1. и 19.3 са свързани с подхода ВОМР. До 2 април 2021 г. е удължен срокът за кандидатстване с малки пилотни проекти по 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ , като допустими по тази мярка са местни инициативни групи, които нямат одобрена стратегия за ВОМР. Крайният срок за кандидатстване по мярка 19.3 „ Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ е до 28 февруари 2021 г.. Тя ще подкрепя по две процедури МИГ за вътрешно териториално и транснационално сътрудничество. През тази година се очаква програмата да отвори за кандидатстване мерки за инвестиции в земеделски стопанства, в създаване на стопанства на млади фермери, за стартова помощ за развитието на малки стопанства и др. След днешното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020, което ще разгледа проекта за Индикативна годишна работна програма за 2021 г на програмата, тя да бъде утвърдена и популяризирана.

Сподели: