Машината за фугиране на русенските улици работи в последните дни на декември

Равнището на безработица за област Русе е 6,2% през януари

През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 426. От тях без квалификация са 133, с работническа професия са 147, а специалистите със средно специално и висше образование – 146. Започналите работа жени са 231, а младежите до 29 години-74. Заетост е осигурена на 59 продължително безработни, както и на 13 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 338 безработни, с 52 повече от  декември м.г.. С посредничеството на ДБТ други 3 безработни са наети по програми за заетост, а 17 – по схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».

Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 532, близо два пъти повече в сравнение с последния месец на 2019 г.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 517 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (328); държавното управление (53);  търговията (43); административните и спомагателни дейности (26); хуманното здравеопазване и социалната работа (20) и др.

По схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» в бюрата по труда в област Русе през януари са заявени 15 работни места.

Към края на януари в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6383,  като спрямо същия период през 2019 г. са със 122 повече. Като търсещи работа лица са регистрирани и 105 заети, 28 учащи и 106 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 6,2%, като нараства с 0,5 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение януари 2019 г. равнището на безработица е по-високо с 0,1 п.п../ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2020 г. е 6,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 26,0% /1055 безработни лица/, следват общините / Ценово – 22,9% /407/, Борово – 22,8% /354/, Две могили – 16,1% /550/, Бяла – 14,1% /680/, Сливо поле – 10,0% /339/, Иваново –8,1% /234/, и най-ниско в община Русе – 3,4% /2764/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) са 1582 (24,8%)от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 62%, а тези с основно и по-ниско образование са 58%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 32%, специалисти – 21%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези със средно образование – 50%, с основно и по-ниско образование – 38%, а висшистите – 12%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 10%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 419.

Сподели:

Още новини от деня