С промени в Кодекса на труда МТСП предлага повишаване на санкциите за недеклариран труд

Равнището на регистрираната безработица в област Русе през декември е 6,8%

Равнището на регистрираната безработица[1] в област Русе през декември е 6,8%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Равнището на безработица е същото както през ноември. На годишна база е налице увеличение от 1,1 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през декември.

В края на месец декември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Русе според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 6975, като спрямо ноември увеличението е с 14 лица. В същото време увеличението спрямо декември 2019 г. е с 1070 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Борово – 24,2% /376/, следват общините Ветово – 22,8% /925 /, Ценово –21,7% /386/, Бяла – 14,8% /712/, Две могили – 13,6% /464/, Сливо поле – 8,9% /301/, Иваново –5,7% /165/ и най-ниско в Русе – 4,5% /3646/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 942 безработни лица. Освен тях, други 6 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Русе.

През м. декември броят на започналите работа е 416, като 81% от тях са устроени в реалната икономика. Други 8 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през декември чрез бюрата по труда. В сравнение с м. декември 2019 г. се отчита увеличение на започналите работа с 12%. Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост – 32%; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети–16,1%; държавно управление–12,5%; Хуманно здравеопазване и социална работа – 4,5%; Хотелиерство и ресторантьорство-4,1%; Транспорт, складиране и пощи – 3,8%; селско, горско и рибно стопанство-3.6%; строителство–3,3% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 74 безработни лица-20 по програми и мерки по ЗНЗ и 54 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 323 лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 89 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 278/2020 г. , 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” и проект „Запази ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осигуриха запазването на заетостта на 4890 лица към края на  м. декември.

От 30 ноември 2020г. стартира новата мярка „Запази ме” , финансирана чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. По програмата към м.декември 673 лица са били подкрепени да запазят заетостта си в предприятия, които са преустановили стопанската си дейност в резултат на наложени противоепидимични мерки срещу разпространението на COVID 19.

Заявените работни места на първичния трудов пазар са 266,  като 88% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в преработващата индустрия (42,1%), Транспорт, складиране и пощи (15,4%); Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (12,4%); Транспорт, складиране и пощи (15,4%); Финансови и застрахователни дейности (4,5%); хуманното здравеопазване и социалната работа (2,4%), административни и спомагателни дейности (7,1 %); държавно управление (6,4%); образование (3,7%) и др.

Най-търсените професии през месеца са: шофьори, шивачи, служители запитвания, продавачи консултанти, монтажници, оператори преса, опаковачи, комплектовчици, зареждачи и др.


[1] Изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Сподели: