Кметът Пламен Стоилов провери как работи машината за запечатване на фуги и пълнене на дупки

Равнището на регистрирана безработица в Русенска област остава рекордно ниско през юли

През юли постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 394. От тях без квалификация са 118, с работническа професия са 164, а специалистите със средно специално и висше образование – 112. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 64. Заетост е осигурена на 80 продължително безработни, както и на 24 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 258 безработни, което като темп е колкото и през същия месец на м.г. – с 6 по-малко. С посредничеството на ДБТ други 93 безработни са наети по програми и мерки за заетост през юли.

Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 527.
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 457 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (268), административните и спомагателните дейности (48), образованието (44), търговията (36), строителството (17), хотелиерството и ресторантьорството (15), транспорта (11) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през юли са заявени 68 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 2 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
Към края на юли в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5711. Техният брой намалява с 8 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 85 заети, 37 учащи и 81 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 5,6%, колкото и през предходния месец. /В сравнение с юли 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,5 процентни пункта./

На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юли 2018 г. е 5,7 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 28,6% /1162 безработни лица/, следват общините Ценово – 19,4% /345/, Борово – 17,9% /278/, Две могили – 12,7% /432/, Бяла – 11,4% /549/, Сливо поле – 7,1% /240/, Иваново – 7,0% /201/, и най-ниско в община Русе – 3,1% /2504/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юли са 2038 (35,7%) от всички регистрирани безработни в областта. Без специалност са 59% от тях, а тези с основно и по-ниско образование са 55%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 45%, с работнически професии – 33%, специалисти – 22%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 38%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 14%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 473.

Сподели:

Още новини от деня