Равнището на регистрирана безработица в Русенска област през септември остава рекордно ниско

Равнището на безработица за област Русе е 5,4%, колкото и през предходния месец. /В сравнение със септември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2018 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

Към края на септември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5574. Техният брой намалява с 32 в сравнение с края на август, а от началото на годината до края на септември числеността на регистрираните безработни в областта намалява с 18%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 98 заети, 32 учащи и 89 пенсионери.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 28,8% /1172 безработни лица/, следват общините Борово – 18,2% /283/, Ценово – 17,9% /318/, Две могили – 12,3% /418/, Бяла – 10,7% /515/, Иваново – 6,9% /198/, Сливо поле – 5,7% /195/, и най-ниско в община Русе – 3,1% /2475/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на септември са 1939 (34,8%) от всички регистрирани безработни в областта. Без специалност са 60% от тях, а тези с основно и по-ниско образование са 56%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 45%, с работнически професии – 32%, специалисти – 23%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 39%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 13%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 518.

През месец септември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 464, което като темп е колкото и през август – с 3 по-малко. От тях без квалификация са 133, с работническа професия са 130, а специалистите със средно специално и висше образование – 201. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 85. Заетост е осигурена на 63 продължително безработни, както и на 27 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 361 безработни, което надхвърля с 54 броя им през предходния юли. С посредничеството на ДБТ други 42 безработни са наети по програми и мерки за заетост през септември.
Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 728 (с 25 повече отколкото през август, а броят им в сравнение със същия месец на м.г. – със 75 по-голям).

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 572 места в бюрата по труда, което е с 38 над броя им през същия месец на 2017 г. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (325), образованието (72), административните и спомагателните дейности (57), транспорта (55), търговията (36), хотелиерството и ресторантьорството (11), селското стопанство (10) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през август са заявени 135 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 21 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Сподели:

Още новини от деня