Кметът Пламен Стоилов провери как работи машината за запечатване на фуги и пълнене на дупки

Равнището на регистрирана безработица за област Русе е 5,5% през октомври

През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 541, което надхвърля със 77 броя им през предходния септември. От тях без квалификация са 174, с работническа професия са 200, а специалистите със средно специално и висше образование – 167. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 97. Заетост е осигурена на 143 продължително безработни, както и на 35 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 348 безработни, което е с 24 отколкото през същия месец на м.г. С посредничеството на ДБТ други 119 безработни са наети по програми и мерки за заетост през октомври.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 654 (със 128 повече в сравнение със същия месец на м.г.).

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 499 места в бюрата по труда, което е с 32 над броя им през същия месец на 2017 г. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (235), търговията (94), производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия (11), образованието (31), транспорта (25), административните и спомагателните дейности и държавното управление (по 13) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през октомври са заявени 148 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 7 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Към края на октомври в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5648. Техният брой леко се увеличава със 74 в сравнение с края на септември, а от началото на годината до края на октомври числеността на регистрираните безработни в областта намалява със 17%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 103 заети, 35 учащи и 97 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 5,5%, при 5,4% през предходния месец. /В сравнение с октомври 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за октомври 2018 г. е 5,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 26,9% /1093 безработни лица/, следват общините Ценово – 18,7% /332/, Борово – 17,9% /277/, Две могили – 12,4% /421/, Бяла – 11,3% /544/, Иваново – 6,7% /192/, Сливо поле – 6,0% /205/, и най-ниско в община Русе – 3,2% /2584/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 1849 (32,7%) от всички регистрирани безработни в областта, като броят им за един месец е намалял с 90. От тях без специалност са близо 60%, а тези с основно и по-ниско образование са 55%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 45%, с работнически професии – 32%, специалисти – 23%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 38%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 14%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 13%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 550.

Сподели: