Йорданка Генчева

Равнището на регистрирана безработица в община Русе през декември остава на рекордно ниско ниво

Йорданка Генчева

През месец декември 2019г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 263. Започналите работа безработни с работническа професия са 86, специалистите са 99, а тези без квалификация – 78. От всички устроени на работа 131 са жени, 54 лица са на възраст над 55 год., а 47 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 18, тези свисше образование– 64, продължително безработните – 12.

Това съобщи днес главният експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Русе Йорданка Генчева Дирекция “Бюро по труда” гр. Русе

На първичния трудов пазар са наети 243 безработни лица, а по мерки, програми и схеми за заетост – 20.

Обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 255. На първичния трудов пазар са обявени229 СРМ, като преобладаващата част е от частния сектор.

 В зависимост от икономическите дейности, най-много свободни позиции са заявени в сферата на мебелното производство – 43. Следват търговия – 42, машиностроене – 39 свободни работни места; административни услуги и държавно управление – 31; образование – 22 СРМ ; производство на масла и горива – 19; транспорт – 16 места; производство на облекла и текстил – 14  свободни позиции и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: машинни оператори в различни производства, дърводелци и мебелисти, шофьори, апаратчици в химично производство, електромеханици и механици, инженери, монтажници, общи работници, склададжии, шивачи, продавач-консултанти и др. заети в сферата на търговията, санитари, болногледачи, учители, счетоводители, административни служители и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през м.декември са обявени 26 СРМ по Програми за заетост и обучение, и схеми от ОП „РЧР”.

Входящият поток безработни лица е 464 души (456 новорегистрирани и 8 лица с възстановена регистрация), а изходящият поток обхваща 424 лица.

В сравнение с предходния месец се отчита нарастване на броя на регистрираните безработни лица, като в края на декември те наброяват 2603,  с 40 души повече от края на м. ноември 2019г.

Равнището на безработица в община Русе в края на м. декември  се запазва колкото в предходния месец – 3.2 %[1], и е с 2.7 процентни пункта под това за страната. На база на административната статистика на Агенцията по заетостта, през декември, равнището на регистрираната безработица за страната е 5.9 %[2], изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица, към икономически активното население на възраст от 15 до 64 год, установено при Преброяване 2011г.

Като търсещи работа лица са регистрирани 98 заети лица, 26 учащи се и 90 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе (с престой в ДБТ над 1 година) са 181.

По професионален признак разпределението на безработните лица се запазва същото, както в предходните месеци. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 40.0%. Дялът на  безработните с работническа професия е  29.0%, а лицата без квалификация са 31.0%.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1434 /55.1%/. Хората с висше образование са 633 /24.3%/, а тези с основно и по-ниско образование са 536 /20.6%/.

         Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години36.3% /946/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 310, а относителният им дял възлиза на 11.9%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 238.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня