работници строителство нова сграда обект център русе

Равнището на регистрирана безработица в Русенска област се запазва на рекордно ниски стойности и през август

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. август в област Русе се запазва на 4,3%.  Спадът на годишна база е с 0,6 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през август 2022г. е 4,3%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца се запазва – 4438, което е с 572 лица или с 11,4% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 18,4% /746/ следват общините Ценово – 16,6% /296/, Борово – 15,4% /239/, Две могили – 11,3% /385/; Бяла – 9,4 % /454/, Сливо поле – 5,3% /180/, Иваново – 4,2% /121/ и най-ниско в Русе – 2,5% /2017/.

През м.август 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 554 безработни лица. Те са със 17 по-малко от предходния месец. Регистрирани са и 15 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.август броят на започналите работа регистрирани безработни е 348. На работа са постъпили и 13 лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработващата промишленост-26,1%. Следват търговията-14,1%, държавното управление-9,1%, транспорта-6,7%, административните и спомагателни дейности -5% и др.

През август 83% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други  59 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 26 по мерки за заетост, 17 по програми за заетост и 16 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Русе през август са 606. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (45,3%). Следват образованието (17,2%), строителството (6,6%), транспорта (5,8%), административните и спомагателни дейности (5,4%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения, чистачи и помощници, водачи на МПС и подвижния състав, продавачи, преподаватели, работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, строителни работници и др.

сн. Архив

Сподели: