До средата на октомври завършва работата по преасфалтиране на пътя Русе - Бяла

Равнището на регистрирана безработица в Русенска област през октомври е само 6 %

През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 494. От тях без квалификация са 164, с работническа професия са 166, а специалистите със средно специално и висше образование – 164. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 113. Заетост е осигурена на 79 продължително безработни, както и на 34 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 324 безработни. С посредничеството на ДБТ други 106 безработни са наети по програми и мерки за заетост през октомври.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 526.

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 467 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (212), търговията (63), държавното управление (43), образованието и създаването на информация и творчески продукти (по 21), производството и разпространението на електро и топлинна енергия (20), административните и спомагателните дейности (18) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през октомври са заявени 44 работни места – по схеми на ОПРЧР и програми по НПДЗ. За 15 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Към края на октомври в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6125. Техният брой леко се увеличава с 39 в сравнение с края на септември, което се дължи на регистрациите на приключили работа в летните сезонни дейности лица. Като търсещи работа лица са регистрирани и 122 заети, 49 учащи и 85 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе, е 6,0%, при 5,9% през предходния месец. /В сравнение с октомври 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за октомври 2017 г. е 6,7 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 28,7% /1165 безработни лица/, следват общините Ценово – 22,2% /394/, Борово – 20,0% /310/, Две могили – 16,5% /563/, Бяла – 13,3% /640/, Сливо поле – 8,3% /282/, Иваново – 7,3% /210/, и най-ниско в община Русе – 3,2% /2561/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 2282 (37,3%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 58% от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 56%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 31%, специалисти – 22%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 38%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 14%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 474.

Сподели: