бебе крака майка

Ражданията намаляват, абортите се увеличават за година в Русенска област

През 2022 година броят на живородените деца в област Русе е 1 343 и в сравнение с
предходната година броят на живородените намалява с 202 деца. При разпределението на броя
живородени по общини, водеща е община Русе.

Всяка втора жена в област Русе, станала майка през 2022 г. попада във възрастовата група
25 – 34 навършени години. От всички родили през 2022 година 6,77 % нямат навършени 20
години при 6,17% за 2021 година. Родилите жени на възраст 45+ през 2022 година в областта са
6 (0,45%) и са с леко покачване в сравнение с 2021 година, когато са били 4(0,25%).

Коефициентът на обща раждаемост в областта през 2022 г. е 7 на хиляда души
население. През 2022 г. броят на живородените момчета в областта е 694 и е по-вече от
живородените момичета с 45 деца. За периода 2018 – 2022 година най–много живородени деца
има през 2018 година 1 687 деца и тенденцията през последните три години е към намаление,
като миналата 2021 г. бележи увеличение с 40 деца спрямо 2020 г. В градовете коефициентът на
обща раждаемост е 7,1 а в селата – 6,7 на хиляда. В сравнение с предходната година в градовете
коефициентът се е увеличил с 0,1 на хиляда души население, а в селата с 0,3.

Ражданията през 2022 година в лечебните заведения на област Русе са 1410. В равнение
с 2021 г. са намалели с 146 (1556). Извършените аборти през 2022 г. са 639, като в сравнение с
2021 г. са увеличили с 10 (629) (фиг. 1). По структура абортите се разпределят на:

 • спонтанни – 202 (31,61% от всички аборти) за 2022 г. и 227 (31,31%) за 2021 г.
 • терапевтични, които биват:
   по желание на жената – 2022 г. 388 (60,72%) от всички аборти с 35 в повече
  в сравнение с 2021 г. – 353 (56,66% от всички аборти)
   по медицински показания – 2022 г. – 49 (7,66%) Криминални аборти няма
  регистрирани на територията на областта за периода 2017- 2021 година.
  Съотношението раждания към аборти за 2022 г. е 1/0,45 а през 2021 година е 1/0,40

Върху раждаемостта съществено влияние оказват недостатъчната материална и жилищна
осигуреност на семействата, снижаването на жизнения стандарт, високото ниво на безработица
сред младите възрастови групи, намаляването и застаряването на фертилния контингент. Към
31.12.2022 г. броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 години) е 34 850 и спрямо
предходната година (когато са били 41 638) са намалели с 6 788. Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През
2022 г. коефициента на плодовитост е 1,6 като в градовете е 1,5 а в селата 1,99. През 2022 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 29,5 години, а при раждане на първо дете –27.6 години.

През 2022 г. са регистрирани 6 мъртвородени деца. За 2021 година техният брой е бил
също 6

Сподели: