административен съд русе

Разпоредба от Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле обявена за нищожна

А.К. оспорва законосъобразността на разпоредбата на чл. 11, ал. 10 (нова, приета с Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016г. на ОбС – Сливо поле) от Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле.

Оспорената разпоредба на чл. 11, ал. 10 (нова, приета с Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016г. на ОбС – Сливо поле) от Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле гласи, че броят на домашни кучета на територията на всички населени места на Община Сливо поле, които могат да се отглеждат в частни дворове, е до три броя и приплодите им до 6-месечна възраст.

А. К. пребивава на територията на Община Сливо поле, като живее в имот в с. Бръшлен, в който отглежда домашни любимци – кучета, надвишаващи допустимия по оспорената разпоредба от наредбата брой на животните. Във връзка с това, въз основа на АУАН от 02.02.2018 г. й било издадено Наказателно постановление (НП) № 1 от 13.02.2018 г. на Кмета на община Сливо поле. НП било оспорено пред Районен съд – Русе, по повод на което било образувано АНД, по което липсвало все още постановено съдебно решение.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а според чл. 8 от ЗНА, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени с тях обществени отношения с местно значение. В същия смисъл са и разпоредбите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК. Като компетентни да издават нормативни (подзаконови) административни актове разпоредбата на чл. 76, ал. 1 от АПК сочи изрично овластените от Конституцията или закон органи, в какъвто смисъл е и по-общата разпоредба, доколкото се отнася до всички нормативни актове, на чл. 2, ал. 1 от ЗНА.

От направения по-горе преглед на нормативната уредба следва изводът, че нормотворческите правомощия на общинския съвет произтичат от Конституцията или закона и се ограничават до обществени отношения с местно значение, които обаче не са регулирани от нормативни актове от по-висока степен.

Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата последната е издадена на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилник за прилагане на ЗВМД, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле. Под заглавието на наредбата (на титулната страница) като основание за приемането й е посочена и нормата на чл. 47, ал. 5 от ЗЗЖ (л. 1 от преписката).

Във внесената от кмета на общината докладна записка вх. № 218 от 14.05.2016 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле, както и в Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016 г. на ОбС – Сливо поле също са цитирани разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, както и чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗЗЖ.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предвижда, че в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, т. е. регламентира общо видовете актове, които общинският съвет е компетентен да приема.

Прегледът на уредбата в изброените в § 2 от ПЗР на Наредбата, както и в Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016 г. на ОбС – Сливо поле, нормативни актове не установява наличието на норма, предвиждаща по законова делегация общинският съвет да има правото да уреди конкретните отношения, свързани с ограничаване броя на отглежданите на територията на Община Сливо поле в частни дворове домашни кучета и приплодите им.

Адресирана до общинските съвети е действително разпоредбата на чл.47, ал. 5 от ЗЗЖ, според която общинските съвети приемат наредба за организация на работата и условията на отглеждане на кучета във временните приюти, т. е. тази норма касае безстопанствените животни, а не животните-компаньони.

Процесната разпоредба на чл. 11, ал. 10 от Наредбата не третира материя, свързана с безстопанствени животни, както беше посочено по-горе, тя засяга отношенията, свързани с отглеждането на животни-компаньони – домашни кучета в частни дворове.

Освен, че процесната разпоредба на чл. 11, ал. 10 от Наредбата е приета, без на издателя в лицето на Общински съвет – Сливо поле да са предоставени правомощия чрез законова делегация да уреди конкретните отношения, оспорената разпоредба от Наредбата урежда обществени отношения, които вече са регламентирани с нормативни актове от по-висока степен като ЗВМД, ЗЗЖ, ЗМДТ, Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физически и поведенчески особености.

В тази връзка следва да се посочи, че нормите на ЗЗЖ, както и тези на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физически и поведенчески особености (чл.13, чл. 14 и чл. 15) не въвеждат ограничения за брой на домашни животни – кучета, а определят условията, при които същите следва да бъдат отглеждани.

Следва да се има предвид и, че в ЗВМД и в ЗЗЖ се съдържат както разпоредби с административнонаказателен характер, така и регламентация на принудителните административни мерки. Подробно са уредени и контролните правомощия на кметовете на общини, райони и кметства във връзка с изпълнението на законовите изисквания.

Гореизложеното налага извода, че оспорената разпоредба на чл. 11, ал. 10 (нова, приета с Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016 г. на ОбС – Сливо поле) от Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле, е нищожна, тъй като е приета от Общински съвет – Сливо поле в противоречие с нормите на чл. 2, ал. 1 и чл. 8 от ЗНА при липса на съответна компетентност – без овластяване с Конституцията или със закон, и за уреждане на обществени отношения, които са регламентирани от нормативни актове от по-висока степен.

Допълнително следва да се посочи, че дори и да се приеме, че оспорената разпоредба от наредбата не е опорочена до степен на нищожност, то при приемането й с изменението и допълнението на наредбата с Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016 г. на ОбС – Сливо поле са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са основание за нейната отмяна, т. е. налице са сериозни пороци на акта, които водят до едни и същи правни последици, а именно преустановяване на правното действие на процесната разпоредба.

Както се посочи издадената от Общински съвет – Сливо поле наредба е подзаконов нормативен акт и следва да се подчинява, както и наредбата за изменение и допълнение на наредбата, на процедурните изисквания на чл. 26 – чл. 28 от ЗНА. В случая тези изисквания не са спазени.

Действително на страницата на Община Сливо поле в интернет са публикувани проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле, както и докладна записка за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле, каквито са изискванията на чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Предоставена е и възможност за обсъждане на така публикувания проект в 14-дневен срок, тъй като проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле е публикуван на страницата в интернет на 05.05.2016 г. (ал. 4 на чл. 26 от ЗНА).

При преглед обаче на докладната записка е видно, че в нея не са изложени изобщо мотиви, липсва каквато и да било обосновка относно приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле, с което са нарушени основните принципи, заложени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА. При приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле е допуснато съществено нарушение и на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, тъй като е обсъден проект за изменение и допълнение на нормативен акт без доклад и мотиви, съответстващи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Във внесената от кмета на общината докладна записка вх. № 218 от 14.05.2016 г., обсъдена на заседанието, както беше посочено, всъщност не са изложени мотиви относно причините за приемането, целите, необходимите финансови средства, очакваните резултати и анализ за съответствие с нормативната база.

Разгледаните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени по своя характер и са достатъчни, за да обусловят отмяна на оспорената разпоредба със съответните правни последици – преустановяване на правното й действие.

В този смисъл е и практиката на Върховния административен съд, отразена в Решение № 14265 от 14.11.2012 г. на ВАС по адм. д. № 9172/2012 г., V о., както и Решение № 735 от 25.01.2016 г. на ВАС по адм. д. № 193/2015 г., V о.

Административен съд – Русе обяви нищожност на разпоредбата на чл. 11, ал. 10 (нова, приета с Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016 г. на Общински съвет – Сливо поле) от Наредба № 18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле, приета с Решение № 510 по Протокол № 50 от 28.05.2015 г., изм. и доп. с Решение № 102 по Протокол № 10 от 30.05.2016 г. на Общински съвет – Сливо поле.

Сподели:

Още новини от деня