Нова беседка краси вече двора на джамията в Бъзън, скоро ще има такава и за църквата

Разпределят се средствата за проектните предложения по кампания „Малки населени места“ 2021 г.

Време за прочитане: 3 мин.

Кметът на Община Русе предлага на общинските съветници утвърждаване на корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година.

С цел подобряване на техническата инфраструктура и среда в кметствата чрез ремонти дейности, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, благоустройство на паркове и площади, ремонт на сгради и придобиване на активи. Съгласно Протокол №2/ 28.05.2021г. е извършена оценка на проектните предложения по кампания „Малки населени места“ 2021 г. Предвид гореизложеното кметът предлага разпределение на планираните в първоначалния бюджет средства, в §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ , както следва:

10.1.  Кметство Басарбово – 23999лв. в дейност 619  „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „ Благоустрояване на парково пространство за отдих и детски игри в км. Басарбово“. С реализирането на проекта ще се оформи атрактивен и безопасен кът за отдих на възрастните и за игри и забавления на децата.

10.2. Кметство Бъзън – 24000лв. – За благоустрояване на стадион „Спартак“ в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ § 1015 „Материали“  – 3720лв. за пейки, футболни мрежи, § 1020 „Разходи за външни услуги“ – 1700лв. за откриване на партида, доставка и монтаж на видеонаблюдение, косене и затревяване на терен,

§1030 „Текущ ремонт“-13579лв. за ремонт на съблекалня. По §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“  обект „Пейки с дължина 3м. км. Бъзън-3бр.“ за 3000лв. и обект „Футболни врати 7.32/2.44 км. Бъзън – 2бр.“ за 2640лв. Сумата от 639лв. над максимално допустимата сума, съгласно насоките за кандидатстване, ще бъде осигурена от бюджета на кметството дейност 622 „Озеленяване“ , § 1020 „Разходи за външни услуги“

10.3. Кметство Мартен – 30000лв. в дейност 619  „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Детска площадка в центъра на град Мартен“. С реализацията на този проект ще се създадат по-добри условия за игра на най – малките жители.

10.4. Кметство Николово –30000лв. в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ , обект „ Изграждане на спортна скейт площадка км. Николово“ – 33000лв. Сумата от 3000лв. над максимално допустимата сума, съгласно насоките за кандидатстване, ще бъде осигурена от бюджета на кметството както следва: от дейност 532 „Програми за временна заетост“ §1015 „Материали“ -2000лв. и от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ § 1020 „Разходи за външни услуги“ – 1000лв.

10.5. Кметство Ново село – 24000лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Водопроводно отклонение Гробищен парк км. Ново село“ за 21749лв. По §1015 „Материали“ за пейки и съдове за сметосъбиране на територията на гробищния парк-1598лв., по §1020 „Разходи за външни услуги“ – 1200лв. за почистване на храстовидна и дървесна растителност. Сумата от 1547лв. над максимално допустимата, съгласно насоките за кандидатстване, ще бъде осигурена от бюджета на кметството дейност 122 „Общинска администрация“ §1030 „Текущ ремонт“. С реализацията на проекта се цели да се промени визията на Гробищния парк.

 10.6. Кметство Просена – 14 994лв. в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Стрийт фитнес в училищен двор км. Просена“. С изпълнението на проекта ще се създадат условия за спорт, за жителите от всички възрастови групи.

10.7. Кметство Сандрово – 24000лв. в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Детска площадка Централен парк км. Сандрово“  

10.8. Кметство Семерджиево – 20995лв.за ремонт на пенсионерски клуб. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“. Ремонта ще осигури по – добра среда за провеждане на културно-масови мероприятия и събития в селото.

10.9. Кметство Тетово – 25999лв. за благоустрояване и рехабилитация на част от площад в центъра на селото и прилежащите му части. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ -24259лв. и §1020 „Разходи за външни услуги“, за инвеститорски контрол 600лв. В дейност 619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ по § 1015 „Материали“  1140лв. за антипарк колчета, кошчета, стълбове за осветление и видеонаблюдение. Благоустрояването на площада  е със широка обществена значимост.

10.10. Кметство Хотанца – 21000лв. Обект „Детска площадка в км. Хотанца“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“. Обновяването на детската площадка ще даде нов облик на централната част на селото.

10.11. Кметство Червена вода – 24000лв. В дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „ Спортна скейт площадка в км. Червена вода“. С изграждането й ще се обособи зона за спорт на открито за децата и младежите в селото.

10.12. Кметство Ястребово – 14974лв. в дейност 122  „Общинска администрация“, §1030 „Текущ ремонт“ – 1860лв. за ремонт на част от сграда общинска собственост. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ -13114лв. за ремонт и рехабилитация на площад. Осъществяването на проекта ще подобри жизнената среда на жителите на селото.

Сподели:

Още новини от деня